متن آهنگ فارسیمتن آهنگ های پاپ

متن آهنگ سرو بیمار بهروز نظری

بهروز نظری سرو بیمار

متن آهنگ بهروز نظری به نام سرو بیمار

Behruz Nazari – Sarve Bimar

♫♫♫

شدی رام با من تشکم

سر بیمار است ولی هرگز نمیره

هزاران غصه دارم ظرف به سیار است

ولی آرام نمیگیرد

هزاران غصه افسانه در خواب است

که بحر ذلت دشمن کمربند است

و در میدان عشق بازی دلیران ات هزارارن

ریشه را از خاک برکندم

به پشت پردهایم قیصه ها کنن افق

خوراک خواب مرگ دادن ولی این گربه بیدار است

خیال باطلی کردن از این آب گل آلوده

ته این قسه نابودی ست چون ایران مرد پیکار است

شدی رام با من تشکم

سر بیمار است ولی هرگز نمیره

هزاران غصه دارم ظرف به سیار است

ولی آرام نمیگیرد

هزاران غصه افسانه در خواب است

که بحر ذلت دشمن کمربند است

تکست آهنگ بهروز نظری سرو بیمار

و در میدان عشق بازی دلیران ات هزارارن

ریشه را از خاک برکندم

به پشت پردهایم قیصه ها کنن افق

خوراک خواب مرگ دادن ولی این گربه بیدار است

خیال باطلی کردن از این آب گل آلوده

ته این قسه نابودی ست چون ایران مرد پیکار است

شدی رام با من تشکم

سر بیمار است ولی هرگز نمیره

هزاران غصه دارم ظرف به سیار است

ولی آرام نمیگیرد

هزاران غصه افسانه در خواب است

که بحر ذلت دشمن کمربند است

و در میدان عشق بازی دلیران ات هزارارن

ریشه را از خاک برکندم

به پشت پردهایم قیصه ها کنن افق

خوراک خواب مرگ دادن ولی این گربه بیدار است

خیال باطلی کردن از این آب گل آلوده

ته این قسه نابودی ست چون ایران مرد پیکار است

دکمه بازگشت به بالا