متن و ترجمه آهنگ John Lennon – Imagine

متن و ترجمه آهنگ John Lennon – Imagine

متن و ترجمه آهنگ John Lennon - Imagine

ترجمه فارسی آهنگ خارجی

Imagine از جان لنون (تصورکن)

Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today… Aha-ah…

تصور کن بهشتی در کار نیست
و جهنمی زیر پاهایمان نیست
تصور کن فقط آسمان بالای سرمان است
آسان است اگر تلاش کنی
تصور کن همه انسان ها فقط برای امروز زندگی می کنند

Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion, too
Imagine all the people
…Living life in peace

تصور کن هیچ کشوری (مرز جدا کننده ای) وجود ندارد
کار سختی نیست
تصور کن چیزی نیست که بکشی یا برایش کشته شوی
و مذهبی هم در کار نیست
تصور کن همه انسان ها
در صلح و آرامش زندگی می کنند

تکست آهنگ Imagine از John Lennon

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one

شاید بگویی من خیالبافم
اما تنها من نیستم
امیدوارم روزی تو هم به ما بپیوندی
و دنیا قطعه ای واحد شود

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world

تصور کن هیچ مالکیتی در کار نباشد
نمی دانم که می توانی یا نه
تصور کن نیازی به طمع و گرسنگی نباشد
پیوند برادری میان همه
تصور کن همه انسان ها
دنیا را با هم شریک شوند

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will live as one

شاید بگویی من خیالبافم
اما تنها من نیستم
امیدوارم روزی تو هم به ما بپیوندی
و دنیا قطعه ای واحد شود

آهنگهای دیگر خواننده

دیدگاه خود را بگذارید