ثبت شده در ستاد ساماندهی جمهوری اسلامی ایران

متن و ترجمه آهنگ System Of A Down – Aerials

متن و ترجمه آهنگ System Of A Down – Aerials

متن و ترجمه آهنگ System Of A Down – Aerials

ترجمه فارسی آهنگ خارجی

Aerials از سیستم آف ا داون (آنتن ها)

زندگی مثل یه آبشاره

We’re one in the river

و ما تک و تنها در این رودخانه هستیم

And one again after the fall

و بعد از سقوطمان از آبشار، باز تنها هستیم

Swimming through the void

در خلا و پوچی شنا می کنیم

We hear the word

ما آن جملات را می شنویم

We lose ourselves

خود را گم می کنیم

But we find it all….

ولی باز آن را میابیم. . .

Cause we are the ones that want to play

چون تنها ما هستیم که می خواهیم بازی کنیم

Always want to go

همیشه می خواهیم برویم

But you never want to stay

ولی هرگز نمی خواهی بایستی

And we are the ones that want to choose

و تنها ما هستیم که می خواهیم انتخاب کنیم

Always want to play

همیشه می خواهیم بازی کنیم

But you never want to lose

اما نمی خواهی ببازی

Aerials, in the sky

(انسانهای) آسمانی، در آسمان

When you lose small mind

وقتی ذهن بی اهمیتت را از دست بدهی

You free your life

زندگیت را آزاد خواهی کرد

Life is a waterfall

زندگی مثل یه آبشاره

We drink from the river

ما از این رود خانه می نوشیم

Then we turn around and put up our walls

سپس این اطراف می چرخیم و دیوارهایمان را بالا خواهیم برد

ترجمه آهنگ System Of A Down Aerials

Swimming through the void

در خلا و پوچی شنا می کنیم

We hear the word

ما آن جملات را می شنویم

We lose ourselves

خود را گم می کنیم

But we find it all….

ولی باز آن را میابیم. . .

Cause we are the ones that want to play

چون تنها ما هستیم که می خواهیم بازی کنیم

Always want to go

همیشه می خواهیم برویم

But you never want to stay

ولی هرگز نمی خواهی بایستی

And we are the ones that want to choose

و تنها ما هستیم که می خواهیم انتخاب کنیم

Always want to play

همیشه می خواهیم بازی کنیم

But you never want to lose

اما نمی خواهی ببازی

Aerials, in the sky

(انسانهای) آسمانی، در آسمان

When you lose small mind

وقتی ذهن بی اهمیتت را از دست بدهی

You free your life

زندگیت را آزاد خواهی کرد

Aerials, so up high

(انسانهای) آسمانی، آن بالای بالا

When you free your eyes eternal prize

وقتی چشمانت را از قید و بند در می آوری، شایستگی ابدی (از آن توست)

Aerials, in the sky

(انسانهای) آسمانی، در آسمان

When you lose small mind

وقتی ذهن بی اهمیتت را از دست بدهی

You free your life

زندگیت را آزاد خواهی کرد

Aerials, so up high

(انسانهای) آسمانی، آن بالای بالا

When you free your eyes eternal prize

وقتی چشمانت را از قید و بند در می آوری، شایستگی ابدی (از آن توست)

آهنگ های بیشتر از این خواننده

دیدگاه خود را بگذارید