ثبت شده در ستاد ساماندهی جمهوری اسلامی ایران
»... 91011 203040...«