Bobby (Alireza JJ & Sijal & Khalse & Sohrab MJ & Koorosh)