آهنگ های ویژه رسانه سای موزیک
SPECIAL SONGS

متن آهنگ ابی عالی عروس خوشگل مازندرانی

متن آهنگ ابی عالی عروس خوشگل مازندرانی

Ebi Aali – Aroose Khoshgel

ابی عالی عروس خوشگل مازندرانی

زﻳﺮ ﻟﺒﺨﻨﺪﻧﻰ رﻳﺰ رﻳﺰه ﻧﻜﻦ ﻛﻴﺠﺎ ﻧﻜﻦ اﻳﻦ دل ﻣﺮﻳﻀﻪ
ﻣﻪ ﺟﻠﻮ ﺳﺮ ﻣﻰ ر ﺷﻮﻧﻪ ﻧﻜﻦ ﻧﻜﻦ ﻛﻴﺠﺎ ﻣﺮه دﻳﻮوﻧﻪ ﻧﻜﻦ

ﻋﺮوس ﺧﺸﻜﻞ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻰ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﺎﻛﺮدی ﻣﺮه ﺗﻮ ﺟﻮاﻧﻰ
ﺗﻮ ﮔﺐ ﺑﺰن ﺳﺮاﭘﺎ ﮔﻮش ﮔﻮﺷﻤﻪ اره ﻣﻦ ﭘﺸﺖ ﺗﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮﻧﻰ

تکست آهنگ عروس خوشگل از ابی عالی

اﻳﻦ ﺧﻄ و ﻧﺸﻮﻧﻪ اﻳﻦ دل ﺗﺴﻪ ﺷﻮﻧﻪ ای ﻳﺎر ای ﻳﺎر ای ﻳﺎر
اﻳﻦ ﺧﻄ و ﻧﺸﻮﻧﻪ اﻳﻦ دل ﺗﺴﻪ ﺷﻮﻧﻪ ای ﻳﺎر ای ﻳﺎر ای ﻳﺎر

دﺗﺎ ﭼﺸﻤﻮن ﻗﺮﺑﻮن رﻧﮕﻰ رﻧﮕﻰ ﻣﺎه ﻧﺪارﻧﻪ ﺗﻪ ﻗﺸﻨﮕﻰ
ﺻﺪای ﻗﻠﺐ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻨﻰ ﺗﻪ ﻋﻠﺎج ﺑﻰ ﻗﺮار دل ﺗﻨﮕﻰ

دانلود از سای موزیک نیم بها و نصف حجم برای شما محاسبه می شود.

دیدگاه خود را بگذارید