آهنگ های ویژه رسانه سای موزیک
SPECIAL SONGS

متن آهنگ ﻏﻤﺖ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ از مهراد جم

متن آهنگ ﻏﻤﺖ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ از مهراد جم

Mehraad Jam – Man Asheghetam

ﻏﻤﺖ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ
ﺣﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﻳﻜﻢ

دﻟﻢ ﻣﻴﺨﻮاد ﺑﺎ ﺗﻮ ﻳﻪ ﺟﺎی دورو ﻛﻪ
ﻧﺒﺎﺷﻪ ﻫﻴﺸﻜﻰ ﺧﻮدت ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﻛﻪ
اﻟﻬﻰ ﻛﻮر ﺑﺸﻪ ﻧﺒﻴﻨﻪ اوﻧﻰ ﻛﻪ
ﻋﺸﻖ ﻣﻴﻮن ﻣﺎ رو
اﮔﻪ دﻟﺖ ﺑﺨﻮاد ﺑﺮی ﻧﻤﻴﺬارم اﺻﻠﺎ
ﻋﺸﻘﻢ زورﻳﻪ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﻛﻪ از ﻣﻦ
دل ﺑﻜﻨﻰ ﺑﺮی از ﻫﻤﻪ ﺗﻮ ﺳﺮی ﺑﺒﻴﻦ ﻛﺎر ﺧﺪارو
ﻏﻤﺖ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ
ﺣﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﻳﻜﻢ
ﻛﺎرﻳﺖ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﺗﻮ ﻓﻘﻄ ﺑﺨﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺠﻨﻮﻧﻢ
ﭼﺸﺎی ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﺑﺮده ﺗﺎ ﻋﺸﻖ
ﭼﻴﻜﺎر ﻛﺮدی اﻳﻨﻘﺪ ﻣﻴﺨﻮاﻣﺖ
زﻧﺪﮔﻴﻤﻮ زدم ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺖ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺪﻳﻮﻧﻢ
ﻏﻤﺖ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ
ﺣﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﻳﻜﻢ
ﻛﺎرﻳﺖ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﺗﻮ ﻓﻘﻄ ﺑﺨﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺠﻨﻮﻧﻢ
ﭼﺸﺎی ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﺑﺮده ﺗﺎ ﻋﺸﻖ
ﭼﻴﻜﺎر ﻛﺮدی اﻳﻨﻘﺪ ﻣﻴﺨﻮاﻣﺖ
زﻧﺪﮔﻴﻤﻮ زدم ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺖ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺪﻳﻮﻧﻢ

تکست آهنگ دلم میخواد با تو یه جای دورو که نباشه مهراد جم

از ﺗﻮ دور ﺑﻤﻮﻧﻪ ﭼﺸﺎی ﺑﺪ
اون ﻧﮕﺎت ﻫﻤﻪ رو دﻳﻮوﻧﻪ ﻛﺮد
ﺿﺮﺑﺎن دﻟﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ رو ﺻﺪ
ﻧﻔﺴﻢ ﻣﻴﺮه واﺳﺖ
ﺟﺎﻳﻰ رﻓﺘﻰ زود ﺑﺮﮔﺮد
ﻏﻤﺖ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ
ﺣﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﻳﻜﻢ
ﻛﺎرﻳﺖ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﺗﻮ ﻓﻘﻄ ﺑﺨﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺠﻨﻮﻧﻢ
ﭼﺸﺎی ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﺑﺮده ﺗﺎ ﻋﺸﻖ
ﭼﻴﻜﺎر ﻛﺮدی اﻳﻨﻘﺪ ﻣﻴﺨﻮاﻣﺖ
زﻧﺪﮔﻴﻤﻮ زدم ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺖ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺪﻳﻮﻧﻢ
ﻏﻤﺖ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ
ﺣﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﻳﻜﻢ
ﻛﺎرﻳﺖ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﺗﻮ ﻓﻘﻄ ﺑﺨﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺠﻨﻮﻧﻢ
ﭼﺸﺎی ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﺑﺮده ﺗﺎ ﻋﺸﻖ
ﭼﻴﻜﺎر ﻛﺮدی اﻳﻨﻘﺪ ﻣﻴﺨﻮاﻣﺖ
زﻧﺪﮔﻴﻤﻮ زدم ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺖ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺪﻳﻮﻧﻢ

ﻏﻤﺖ ﻧﺒﺎﺷﻪ مهراد جم

دانلود از سای موزیک نیم بها و نصف حجم برای شما محاسبه می شود.

دیدگاه خود را بگذارید