ثبت شده در ستاد ساماندهی جمهوری اسلامی ایران

متن و ترجمه آهنگ Die Antwoord – Pitbull terrier

Die Antwoord - Pitbull terrier

متن و ترجمه آهنگ Die Antwoord – Pitbull terrier

ترجمه فارسی آهنگ خارجی

Pitbull terrier از دای انتورد – پیت بول تریر

Die Antwoord – Pitbull terrier

Black Cats, White Cats

گربه مشکی، گربه سفید

All my Zef Cats, look out

تموم گربه‌های زف من، نگاه کنید

(زف نام یک پادفرهنگ در آفریقای جنوبی است)

Big dog in the place to be!

سگ بزرگ جایی که باید باشه

Pitbull terrier, I am a pitbull terrier

پیت بول تریر، من یه پیت بول تریر ام

(پیت بول تریر اسم یک نژاد سگ می‌باشد)

Pu*sy, for bad boy

گربه، برا پسر بد

ترجمه فارسی آهنگ Pitbull terrier

No pu*sy, sad boy

بدون گربه، پسر غمگین

You’re making me crazy

داری دیوونم می‌کنی

Mal in the skull boy

All work and no play

همش کار و هیچ تفریحی

Make Ninja a dull boy

نینجا رو هم به یه پسر کسل تبدیل می‌کنه

I’m a animal, love me

من یه حیوونم، دوسم داشته باش

I kill you, don’t fuck me

می‌کشمت، سر به سرم نذار

Your pitbull, he’s crazy

پیت بول تو، دیوونس

Baby don’t hate me

عزیزم ازم متنفر نباش

I’d never leave your side, fuck that

هیچ وقت از کنارت جم نمی‌خورم، لعنت بهش

I need to freak cause I love that

باید عجیب و غریب باشم چون دوست دارم

Berzerk shit and I worship
You

تو

Yeah

آره

Black Cats, White Cats

گربه مشکی، گربه سفید

All my Zef Cats, look out

تموم گربه‌های زف من، نگاه کنید

Big dog in the place to be! (Oh)

سگ بزرگ جایی که باید باشه

Big dog in the place to be! (Yo)

سگ بزرگ جایی که باید باشه

Big dog in the place to be!

سگ بزرگ جایی که باید باشه

Big dog make you scream!

سگ بزرگ کاری می‌کنه که جیغ بکشی

Pitbull terrier, I am a pitbull terrier

پیت بول تریر، من یه پیت بول تریر ام

B-b-baby

عزیزم

ترجمه آهنگ Pitbull terrier دای انتورد

Here, boy

اینجا، پسر

Are you crazy?

دیوونه‌ای؟

Down boy
Look at your cross face
Why you so serious?

چرا اینقدر جدی هستی؟

You’re so intense

خیلی سختی

Maybe why I’m so curious

شاید به همین خاطر اینقدر کنجکاوم

I’m a lost soul, save me

من یه روح گم شدم، نجاتم بده

Emotional, sway me

احساسی، نوازشم کن

Touch me, shake me

لمسم کن، تکونم بده

I’m game, play me

من بازیم، بازیم کن

Love me, hate me

نگام کن، ازم متنفر باش

Kiss me, take me

بوسم کن، بگیر منو

Break me, make me

بشکنم، درستم کن

Yours

مال تو

F*ckin with the ultimate


Pitbull Terrier, I am a Pitbull Terrier, f*ckin with the ultimate

پیت بول تریر، من یه پیت بول تریر ام، …

دیدگاه خود را بگذارید